Obchodné podmienky

1) Firma BATTEX Slovakia, s.r.o. dodáva svojim zákazníkom tovar, služby a práce v rozsahu, ktorý vychádza z ponuky, uverejnenej v platnom katalógu a zverejnené na internete ( www.battex.sk ), podľa katalógových, akciových, alebo individuálnych ponúk. Zákazníci môžu objednávať tovar elektronickou poštou, písomne poštou alebo faxom alebo pri osobnej návšteve v predajni. V objednávke musí zákazník presne špecifikovať typ a množstvo tovaru alebo služieb podľa platného katalógu alebo ponuky BATTEX Slovakia, s.r.o. Objednávka tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu je preskúmaná pracovníkom obchodného oddelenia a zákazník je vyrozumený  o jej výsledku.

2) Zákazník (okrem zákazníkov pri maloobchodnom predaji) je povinný pri objednaní tovaru uviesť svoju presnú adresu pre zasielanie korešpondencie a rovnako pre príjem tovaru. Zákazník je ďalej povinný uvádzať presný názov firmy, IČO, DIČ, e-mail, meno a funkciu, telefónne a faxové číslo a bankové spojenie. BATTEX Slovakia, s.r.o. eviduje svojich zákazníkov podľa zákazníckeho čísla. Prevzatie objednávky presahujúcej čiastku 1.500,- EUR je zákazníkovi automaticky potvrdené, rovnako tak všetky zákazky, pri ktorých si to zákazník vyžiada. 

3) Zákazku je možné zrušiť iba písomnou formou. Pokiaľ je tovar, určený k splneniu zákazky už objednaný, vyhradzuje si BATTEX Slovakia, s.r.o. právo účtovať zmluvnú pokutu za zrušenie zákazky vo výške min. 35% ceny zákazky. 

4) Firma BATTEX Slovakia, s.r.o. dodáva často frekventovaný tovar a výrobky naraz a úplne, zvyčajne do 5-tich pracovných dní, pokiaľ nie je stanovené inak. 

5) Úhrada za tovar  alebo  služby je uhrádzaná pri prevzatí tovaru v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom, t.j. medzibankovým prevodom. Pravideľným a spoľahlivým zákazníkom bežne poskytujeme dodávateľské financovanie nami dodaného tovaru alebo služieb s termínom splatnosti faktúr podľa dohody. Pri nedodržaní termínu splatnosti si BATTEX Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu za oneskorenú platbu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. BATTEX Slovakia, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči zákazníkovi alebo tretím osobám za následky, spojené s oneskorením dodávok z dôvodu nedodržania požadovaného termínu úhrady predošlých faktúr. 

6) Ako doklad o  platbe slúži pripísanie celej čiastky na účet firmy BATTEX Slovakia, s.r.o. alebo doklad, že peniaze boli odpísané z účtu zákazníka v prospech firmy BATTEX Slovakia, s.r.o.. Ako doklad k vykonanej platbe nemôže slúžiť iba bankou potvrdený príkaz k úhrade. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom BATTEX Slovakia, s.r.o.. 

7) Pri nových zákazníkoch a v niektorých ďalších prípadoch si BATTEX Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo platby za zákazku vopred (zálohová faktúra). Plnenie väčších dodávok je zvyčajne riešené pomocou obchodnej zmluvy so špecifickými zmluvnými podmienkami. 

8) BATTEX Slovakia, s.r.o. zásadne  nedodáva tovar pochybného pôvodu, druhej akosti alebo po  záručnej dobe. 

9) Pri reklamácii sa postupuje podľa platného reklamačného poriadku, ktorý je prístupný na webových stránkach spoločnosti ( www.battex.sk ) a na obchodnom oddelení spoločnosti. Reklamovaný tovar musí byť  do firmy BATTEX Slovakia, s.r.o. doručený bezodplatne a kompletný. V opačnom prípade sa tovar neprijíma. K tovaru musí byť priložený predajný doklad, alebo jeho kópia a uvedený presný popis reklamovanej závady. Všetky sporné otázky budú riešené v sídle predávajúceho, podľa možností dohodou.

10) Za oprávnene reklamovaný tovar je poskytovaná náhrada alebo formou opravy, dodaním nového tovaru alebo finančnou náhradou, ak nie je iná možnosť. Pri zjavnom poškodení obalu zásielky odporúčame zásielku od dopravcu neprevziať, lebo zodpovednosť za škody pri transporte nesie prepravca, u ktorého musia byť škody neodkladne reklamované. Náklady za neoprávnené reklamácie znáša zákazník.

11) Riadne objednaný, nepoužitý tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 dní po obdržaní zásielky a za predpokladu, že tovar sa vráti nepoužitý a nepoškodený. Kúpna cena Vám bude vrátená prevodom na Váš bankový účet do 14 dní odo dňa doručenia tovaru (alebo preukázania že ste nám tovar odoslali) a doručením formulára na odstúpenie od zmluvy. 

12) Objednaním tovaru z nášho internetového obchodu zároveň objednávateľ potvrdzuje príjem emailov od spoločnosti BATTEX Slovakia, s.r.o. s cieľom zistiť spokojnosť klienta so zakúpeným tovarom. Emaily budú posielané nepravidelne, s maximálnou periodicitou 1x mesačne a adresát emailu bude mať vždy k dispozícii možnosť zrušiť ich zasielanie.

13) Vystavením objednávky zákazníkom alebo podpisom obchodnej zmluvy na dodávku tovaru od firmy BATTEX Slovakia, s.r.o., vyslovuje zákazník svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Výhrady k týmto podmienkam je nutné uviesť jasne a zreteľne a vopred ich s firmou BATTEX Slovakia, s.r.o. prerokovať.

14) Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: battex@battex.sk.
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2012 až do odvolania.